Nunzio apostolico

Nunzio apostolico

[vedi Diplomazia pontificia]