Unità di conto europea

Unità di conto europea

(v. UCE)