Quantili

Quantili

Suddivisione di una distribuzione di probabilità o di una distribuzione di frequenze in n sottogruppi di pari probabilità o frequenza relativa (v. Quartili; Percentili).