Less developed countries

Less developed countries

(v. LDC)