Combinazione lineare

Combinazione lineare

Per combinazione lineare di k variabili X1, X2,…, Xk si intende l'espressione a1X1 + a2X2+…+ akXk, essendo a1, a2,…, ak costanti.