Tantùndem eiùsdem gèneris

Tantùndem eiùsdem gèneris

[vedi Res fungibili]