Lex Falcìdia de legàtis

Lex Falcìdia de legàtis

Legge emanata nel 40 a.C.; insieme alla lex Furia testamentaria (200 a.C.) [vedi] e alla lex Voconia (169 a.C.) [vedi] regolò la materia dei legati [vedi legatum].