Lex Atìnia de usucapiòne

Lex Atìnia de usucapiòne

Legge emanata all’incirca nel 150 a.C.: stabilì che fosse vietata l’usucapibilità [vedi usucàpio] delle cose rubate (res furtivæ).