Àctio æstimatòria

Àctio æstimatòria [Azione estimatoria]

[vedi àctio quanti minòris]